Lịch sử phát triển

decor

Videc Group development roadmap

Lịch sử hình thành và phát triển

  • Thành lập
  • Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế và Xây Dựng Việt Nam

2003

  • Đổi tên
  • Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Kế và Xây Dựng Việt Nam

2007

  • Hoàn Thiện
  • Công ty Cổ phần Tập đoàn Videc Group

2017

  • Hoàn Thiện
  • Công ty Cổ phần Tập đoàn Videc Group

2024